การชำระเงิน

ชื่อ รัตนากร ผดุงถิ่น
เลขที่บัญชี 907-703238-2 ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แจ้งการชำระเงินได้ที่ แจ้งการชำระเงิน
lifelong.learn@cit.kmutnb.ac.th
หรือ รศ.ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น โทร 081-00100-77