ติดต่อหน่วยงานรองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
lifelong.learn@cit.kmutnb.ac.th